Bookmark and Share

Vietnamese (Tiếng Việt)

This page contains information about DHCD services for Vietnamese speakers.


Cơ quan: Sở Phát triển Nhà ở và Cộng đồng

Nhiệm vụ:

Nhiệm vụ của Sở Phát triển Nhà ở và Cộng đồng (DHCD) là tạo ra và duy trì cơ hội về nhà ở giá rẻ, phát triển kinh tế và hồi sinh các cộng đồng chưa được phục vụ đúng mức tại thủ đô Washington DC.

Pages

Office of the Chief Financial Officer

OCFO Logo
Connect With Us
1350 Pennsylvania Avenue, NW, Suite 203, Washington, DC 20004
Phone: (202) 727-2476
Fax: (202) 727-1643
TTY: 711
Email:ocfo@dc.gov

DC Lottery

Grade Your Government

Grade DC

Provide feedback on DC agencies.